Algemene voorwaarden BuroSinot, Patrick Sinot (hierna BuroSinot)

Artikel 1. Definities

 1. BuroSinot: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. BuroSinot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63428946.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BuroSinot een overeenkomst aangaat of met wie BuroSinot in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Cliënt(en) hierna cliënt.: degene(n) die specifieke diensten van BuroSinot afneemt.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BuroSinot en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 5. Diensten: Alle door BuroSinot aan de opdrachtgever en cliënt geleverde diensten waaronder o.a.: coaching, training, deskundigheidsbevordering, procesregie, zorg-coördinatie en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BuroSinot diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij BuroSinot ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door BuroSinot uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien BuroSinot gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van BuroSinot om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
 5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 7. BuroSinot behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. De door BuroSinot gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum welke op de offerte staat gemeld, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Gemaakte afspraken binden BuroSinot vanaf het moment dat deze schriftelijk door BuroSinot zijn bevestigd of vanaf het moment dat BuroSinot met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 4. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van BuroSinot van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan BuroSinot doorberekenen aan de opdrachtgever.
 5. Offertes zijn gebaseerd op de bij BuroSinot beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

 1. De gesloten overeenkomsten tussen BuroSinot en opdrachtgever leiden voor BuroSinot tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij BuroSinot gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van BuroSinot verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de samenwerking met BuroSinot en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die BuroSinot en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de bijeenkomsten en gesprekken komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de bijeenkomsten en gesprekken worden gemaakt. Onder bijeenkomsten en gesprekken vallen alle individuele-, groeps- of gezin gebonden activiteiten (diensten) zoals deze met de opdrachtgever en/of cliënt zijn besproken en overeengekomen.
 3. Patrick Sinot, BuroSinot heeft te allen tijde het recht om deelname wegens medische of andere gronden te weigeren.
 4. Mocht BuroSinot tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van BuroSinot vallen, dan zal BuroSinot de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BuroSinot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BuroSinot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BuroSinot worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BuroSinot zijn verstrekt, heeft BuroSinot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. BuroSinot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BuroSinot is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BuroSinot kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BuroSinot zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BuroSinot de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal BuroSinot niet kunnen worden aangesproken als deze onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door BuroSinot niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door BuroSinot ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft BuroSinot houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. BuroSinot behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BuroSinot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij van BuroSinot – conform de Wet Incasso Kosten (hierna WIK) – een aanmaning ontvangen met hierin de aanzegging van de incassokosten en verloop van verdere procedure. De opdrachtgever heeft in dat geval nog 14 dagen de tijd om de factuur, zonder bijkomende kosten te voldoen.
 3. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is BuroSinot gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van BuroSinot en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BuroSinot onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien van BuroSinot meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan BuroSinot voor aanvang van zijn werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 6. Ingeval BuroSinot om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, zullen aan de opdrachtgever naast de hoofdsom en conform de WIK verschuldigde kosten, tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Daaronder zullen dan ook zijn begrepen de eventuele kosten van incassobureau, honoraria van deurwaarders en advocaten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien BuroSinot aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van BuroSinot gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BuroSinot (en/of derden werkzaam onder BuroSinot).
 2. Indien BuroSinot aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BuroSinot beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van BuroSinot. Indien de verzekeraar van BuroSinot niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van BuroSinot beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. BuroSinot is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). BuroSinot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. BuroSinot is tevens niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 4. BuroSinot is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:
  • de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de cliënt zelf ligt
  • het ongeval en/of het letsel niet door BuroSinot voorkomen had kunnen word en;
  • de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij BuroSinot.
 5. Opdrachtgever vrijwaart BuroSinot tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen BuroSinot en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 10. Contractduur, opzegging en einde van de overeenkomst

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen in zulks geval te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 2. BuroSinot heeft het recht om zonder opgave van reden diensten te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan BuroSinot betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde inspanning.
 3. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor diensten te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie lid 4 en 5), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de te leveren diensten kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de diensten te voldoen.
 5. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van de te leveren diensten is BuroSinot gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.
 6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de te leveren diensten de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 7. Een particulier/individueel overeengekomen vorm van dienst kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is BuroSinot gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het 1e gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In het geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is BuroSinot gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij zijn vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar worden.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is BuroSinot niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens BuroSinot tot aan dat moment te voldoen. BuroSinot is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met BuroSinot wordt aan BuroSinot toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen contact- c.q. persoonsgegevens. Deze contact- c.q. persoonsgegevens zal BuroSinot uitsluitend gebruiken voor diens eigen activiteiten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen BuroSinot en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien (een gedeelte van) de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen BuroSinot gevestigd is.

Algemene voorwaarden van BuroSinot als PDF document downloaden