Coaching en coachingstrajecten

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar geen mens is gelijk

Coaching en coachingstrajecten

Omstandigheden kunnen vergelijkbaar zijn, maar ieder mens beleeft het op een eigen manier. Dat geldt ook voor de omgeving waarin ieder mens staat. Daarom werkt coaching en begeleiding het beste op basis van maatwerk en kijkt niet alleen de menselijke factoren maar ook naar die van de menselijke omgeving.

Coaching staat volgens de definitie voor een vorm van begeleiding die gericht is op positieve veranderingsprocessen bij mensen¹. Coaching door BuroSinot staat voor maatwerk. Bij uw coaching vragen richt de coach zich niet alleen op uw individuele vragen en doelen, maar kijkt ook samen met u naar de omgevingsfactoren. BuroSinot biedt coaching trajecten aan op basis van een 360⁰ methode. Uw doelen worden daarin niet alleen concreet uitgewerkt maar worden ook afgestemd op een realistisch perspectief.

BuroSinot werkt laagdrempelig, ook buiten kantoortijden en biedt:

 • Geïndiceerde coaching aan: jeugdigen, volwassenen, gezinnen
 • Professionele coaching aan : management, teams, uitvoerenden
 • Particuliere coaching: jongeren, volwassenen, gezin

Coaching traject en werkwijze BuroSinot

KennismakingsgesprekOfferteCoachingtrajectEvaluatie en afrondingNazorg

Contactwijze: kosteloos telefonisch gesprek

In dit eerste gesprek wordt een globale inventarisatie gemaakt van uw doelen en wordt de huidige situatie (context) in beeld gebracht. Omdat BuroSinot een eenmansbedrijf is, heeft u ook direct contact met de betreffende coach. Indien u gebruik wilt maken van coaching door BuroSinot, krijgt u ook een vragenformulier ter invulling zodat BuroSinot een voorstel m.b.t. coaching traject kan doen.

U ontvangt binnen 1 week een offerte op basis van het kennismakingsgesprek en de ingevulde vragenlijst. Deze offerte is gebaseerd op het coaching traject welke kan bestaan uit:

 • 1 op 1 gesprekken op besproken locatie
 • Activiteit (coaching tijdens een gezamenlijk ondernomen activiteit)
 • Gesprekken via Skype
 • Contact per telefoon
 • Email ondersteuning
 • Aanvullend trainingsprogramma (b.v. in kader deskundigheidsbevordering, persoonlijk inzicht, etc.)
 • Eindevaluatie & afronding
 • Nazorg

Na akkoord offerte en (aan)betaling start het coaching traject.

Aan het einde van het coaching traject volgt een afrondende evaluatie.

Op basis van inschatting en naar behoefte kan worden gekozen om nog 1 of meerdere gesprekken te hebben in begeleidende zin. Deze nazorg kan geboden worden op basis van:

 • 1 op 1 gesprekken
 • Skype
 • email
 • telefonisch

¹https://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching