Per vandaag ben ik naast mijn werk als zelfstandig hulpverlener weer student! Ik heb mij ingeschreven aan de Open Universiteit voor de studie Psychologie.

Ik heb al jaren de wens mij op universitair niveau te scholen, zowel ter verdieping als uitdaging aan mijzelf.

Nu 55 jaar oud, ondernemer gooi ik ”wat extra hout” op het vuur.

Niet in de laatste plaats omdat ik als zelfstandige in de jeugdhulpverlening sector aanloop tegen alle bedachte eisen die worden gesteld, waaronder in onze regio het fenomeen ‘regiebehandelaar’.

Omdat ik graag zelf regie neem dus een extra stimulans om te zorgen dat ik hiervoor conform gekwalificeerd wordt.

Maar eerst een paar jaar studie!

Spannend maar met goede moed.

 

BuroSinot staat niet alleen voor menselijke maat en betrouwbaarheid, maar ook voor ontwikkeling.

BuroSinot maakt ook werk van uw Privacy

Sinds augustus 2018 heeft BuroSinot ook een privacy certificaat.

Met uw gegevens wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan, vandaar dat BuroSinot het eigen privacy beleid heeft laten toetsen en nader omschreven onder het eigen  beleid.

Patrick Sinot van BuroSinot in praktijk!

Hoe moedig je jongeren aan in waar zij talent voor hebben?
Door bevestiging, erkenning en ook … juist!
Vertrouwen.
In een persoonlijk gesprek met betreffende jongere bespreek ik niet alleen de aanleiding van mijn betrokkenheid, maar vooral kijk ik samen met de jongere ook naar diens belevingswereld, wensen en talenten.
Zo kan ik tijdens een rit naar een bespreking op b.v. school praten over werk zoeken en bij een supermarkt stoppen om daar te solliciteren, gewoon omdat dat kan.
Door gesprekken open te voeren geven jongeren vaak ook blijk van hun echte en persoonlijke interesses. Soms merk je dan ook het talent op dat zij hebben. Of het gaat om een spontaan gezongen en zelf geschreven rap, een zelf gemaakt You Tube filmpje of zoals in dit geval tijdens een huisbezoek, waar een van de jongeren die ik mag begeleiden zijn kapperskunsten mag toepassen op mijn haar.
Het was niet specifiek een onderwerp van gesprek, maar kwam ter sprake en past bij de stage. Tijdens de knipbeurt kun je ook gewoon verder met de andere belangrijke onderwerpen.
Dank Thommy!
Jij noemt het een ‘opscheertje’, ik zeg TALENT!
(Foto en tekst met toestemming jongere)

Jeugdhulp: Zijn we de weg kwijt?

Hoe zeer BuroSinot ook verheugd is te mogen participeren binnen het gecontracteerde zorgaanbod, de weg naar geregistreerde en gecontracteerde zorgaanbieder is op zijn zachtst gezegd ‘omslachtig’. Ik licht u dit graag nader toe om te worden toegelaten is nodig:

(onderstaande is niet limitatief)

Registratie bij SKJ,  Aanvraag AGB code, Aansluiting Tenderned en bijhorende aansluiting inlog om op Tenderned te kunnen, Registratie bij Zorgring, Registratie bij Vecozo, Registratie bij Verwijsindex, Aanvraag klachtenregeling, Aanvraag VOG, Aanschaf aansluitend softwareprogramma tbv cliënt administratie en deelname berichtenverkeer, etc.

Dit alles op basis van doorwrochte en zeer uitgebreide administratieve handelingen, toelichtingen, documentatie, heen en weer mailen, bellen en per post sturen en ontvangen van stukken welke moeten worden getekend, gescand, gekopieerd, geïnstalleerde, opgeslagen, bevestigd en goedgekeurd en natuurlijk overal ook gegevens verstrekken om te registreren en alles een eigen inlog…

Fouten in of door het systeem dat wordt gebruikt zijn niet de verantwoordelijkheid van betreffende ‘leveranciers’, wel dient de gebruiker zich aan alle plichtplegingen te houden en zelf toe te zien dat alles naar vereisten loopt.

Erbij de jaarlijkse kosten, eventuele her aanvragen, aanvullende plichtplegingen, administratieve verantwoording en mogelijke wijzigingen in systemen, in richtlijnen en ‘updates’.

De transformatie jeugdzorg en sociaal domein biedt kansen…nou die zijn aangegrepen met een flinke opslag voor bureaucratie en een verdienmodel van plichtplegingen en toegevoegde registratie-instellingen; de maakbaarheidsmaatschappij ontmoet certificatie, registratie en verantwoordingsfetisj.

Vanuit BuroSinot is dit een kritische noot: beleidsmakers en gemeentebesturen…is dit echt de bedoeling? Zijn we de weg niet een beetje kwijt aan het raken?

Als ik nadenk hoeveel tijd in al die administratieve rompslomp zit (met hierbij luid uitgesproken de vraag welke toegevoegde waarde dit allemaal heeft en in hoeverre dit de uitvoering werkelijk kwantitatief en kwalitatief ten goede komt), dan zie ik voor mij hoe al die manuren die verloren gaan aan ‘administratie’ zouden kunnen worden ingezet waar het nodig en effectief is: op straat, op school, bij de gezinnen thuis…

Vooralsnog is het een heel flinke investering van niet facturabele uren en alle bijkomende kosten.

Dan moet het eigenlijke werk nog beginnen…want dat is natuurlijk de uitvoering om jongeren en gezinnen te helpen bij hun hulpvragen en perspectief.

Eens zien hoe het in de praktijk zal blijken te werken. Hoe snel kan worden bewogen tussen bericht 301 t/m 316 om maar iets te noemen.

Soms vraag ik me wel eens af: staat het systeem ten dienste van de maatschappij of dienen uitvoering en hulpvraag het bedachte systeem?

‘Geruststellend’ is de gedachte dat alle medewerkers die ik heb gesproken in alle aanvraag procedures mij bevestigen als ik zeg: wat een ingewikkelde toestand, wie heeft het bedacht, wat is de toegevoegde waarde…

Wat bepaalt eigenlijk of iemand een (goede) professional is?

Patrick Sinot van BuroSinot heeft 20 jaar brede en specialistische ervaring in de sector jeugdzorg & jeugd-gezinshulpverlening.

Hoera! BuroSinot Biedt Gecontracteerde Jeugdhulp!

Mooi nieuws en een prachtig resultaat heeft BuroSinot behaald door als kleine aanbieder van o.a. ambulante jeugd- en gezinshulp per 2018 als gecontracteerde aanbieder te zijn opgenomen in het reguliere zorgaanbod van de Regio Alkmaar.

Dit betekent dat rechtstreeks naar BuroSinot kan worden verwezen voor het bieden van hulp binnen de volgende gemeenten: Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Uitgeest, Langedijk en Heiloo.

De afgelopen 3 jaar was BuroSinot reeds actief in de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Koggenland en Stede Broec. Zowel op basis van maatwerkovereenkomsten als PGB. Nu zijn losse overeenkomsten in de regio Alkmaar niet meer nodig.

Ik ben hier best trots op, want in 2018 ben ik 20 jaar werkzaam in het werkveld Jeugd en heb hier een enorm rijke ervaring opgedaan in diverse functies en ken de ontwikkelingen in de jeugdzorg en het sociale domein. Te zijn toegelaten als aanbieder van ambulante jeugdhulp betekent namelijk ook erkenning voor inzet en deskundigheid en bevestigd het voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.

BuroSinot staat altijd voor flexibel maatwerk: zowel qua uitvoering als qua inzet van uren.  Dit geldt voor het hele aanbod van BuroSinot (BuroSinot biedt ook advies, deskundigheidsbevordering, procesregie complexe casuïstiek, particuliere coaching-trajecten en interim ondersteuning aan professionele teams/afdelingen)

Graag tot ziens in 2018!

BuroSinot wenst U alvast heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

 

BuroSinot gaat ervoor!

Na lang wikken en wegen heb ik toch het besluit genomen om voor mijn bedrijf een toelatingsverzoek te doen om te worden opgenomen als gecontracteerde aanbieder voor jeugdhulp in de regio Alkmaar.

Het zou zonde zijn van alle opgedane ervaring, kennis en investeringen om alleen vanwege de enorme bureaucratische rompslomp af te zien mijn diensten aan te kunnen bieden aan al die jongeren en gezinnen die het zo hard nodig hebben.

Dus met AGB code, SKJ registratie, aanmelding bij Zorgring, aansluiting bij de Verwijsindex, aansluiting bij Vecozo en lidmaatschap t.b.v. klachtenregeling voldoet BuroSinot aan alle eisen om te kunnen worden toegelaten tot het aanbod van gecontracteerde jeugdhulpverlening.

Bij een akkoord inzake toelating zal BuroSinot ook vanaf 2018 beschikbaar zijn voor ambulante jeugdhulp in de regio Alkmaar.

Het grote voordeel is in ieder geval dat direct kan worden doorverwezen naar BuroSinot, dat maakt aanmelding en start van hulp in ieder geval sneller mogelijk.

Het zou ook een mooie erkenning zijn, want als gecontracteerde aanbieder tel je natuurlijk wel duidelijker mee in het aanbod.

Maar voor mij persoonlijk komt de echte erkenning voornamelijk van de jongeren en ouders zelf. Ik ben dan ook al die ouders en jongeren zeer dankbaar die sinds de vestiging van BuroSinot als zelfstandig aanbieder van jeugd- en gezinshulp specifiek hebben gevraagd om inzet vanuit BuroSinot.

Natuurlijk ben ik ook heel dankbaar voor de kans die diverse gemeenten mij hebben geboden om op basis van een maatwerkovereenkomst of PGB budget aan de vraag te kunnen voldoen.

Overigens biedt BuroSinot ook graag zijn diensten aan als het gaat om advies & ontwikkeling in kader van verdere transformatie, want als voormalig procesregisseur van de centra voor jeugd en gezin heb ik de afgelopen jaren enorme ervaring opgedaan in de processen van (jeugd)hulpverlening en hier ligt voor de gemeenten en betrokken organisaties nog een enorme potentie en gelegenheid te transformeren.

Wie weet ziet u BuroSinot per 2018 opgenomen als gecontracteerde jeugdhulp aanbieder binnen de regio Alkmaar (e.o.).

Neem gerust contact op voor nadere kennismaking.

www.burosinot.nl

Tussen Logo & Ego

Hoewel ik natuurlijk ten volle besef dat ik ‘mijn bedrijf ben’ en het logo van mijn bedrijf staat voor waar ik voor sta, is dit voor mij ondergeschikt aan mijn ego. Dat is wat ik ook met dit logo wil uitdrukken: een kring van mensen in beweging, verbonden. Een deel van de inspiratie van dit logo komt van het prachtige kunstwerk van Matisse: La Danse. Daarnaast ben ik geïnspireerd door de vaak complexe dynamiek die je ervaart in processen van hulpverlening aan gezinnen, jongeren en het werken met collega’s. Het logo van mijn bedrijf staat dan ook voor de mensen met wie ik werk.
In alle beweging die inherent is aan hulpverleningsprocessen zoek ik naar momenten van stilstand, naar inspiratie en creativiteit. Soms mijn blik gefocust, soms starend in de verte van nog onbekend perspectief. Soms leg ik de ‘draai’ even stil, soms geef ik een draai aan het proces of een situatie. Steeds gericht op de vraagstelling en met het oog op de gewenste resultaten. Hierbij hoeft de route net perse van A naar Z te lopen. Vaak is een hulpverleningsproces vooral een kwestie van kunnen en durven bijsturen of juist even het stuur loslaten en de voet van het pedaal.

Wel steeds SAMEN met elkaar.

 

BuroSinot actief in diverse gemeenten

BuroSinot is actief in diverse gemeenten en levert zowel diensten op basis van zorg in natura (ZIN) als op basis van PGB (persoonsgebonden budget).

De lopende trajecten zijn allen op aanvraag van betreffende cliënten zelf: jongeren en gezinnen weten de weg naar BuroSinot te vinden. Het is heel dankbaar om te horen waarom mensen BuroSinot benaderen.
Zonder uitzondering wordt aangegeven dat de wijze van communiceren, luisteren en het begrijpen van de hulpvraag kenmerken zijn die gewaardeerd worden. Dat vele klanten Patrick Sinot nog kennen, uit diverse samenwerkingsverbanden van de afgelopen 18 jaar is tekenend voor de positieve ervaring die men is bijgebleven.
Misschien onderscheidt BuroSinot zich nog wel het meest van andere instanties door een heel eigen benadering van probleemsituaties en de persoonlijke betrokkenheid, waardoor jongeren, ouders en ook collega’s uit het werkveld de samenwerking met BuroSinot als prettig ervaren. Prettig in de zin van betrouwbaar, betrokken en creatief.

Humor en zelfreflectie staan hierbij centraal, want als er iets is wat een klant met een hulpvraag en de potentiele hulpverlener gemeen hebben, is het feit dat ieder mens is. Soms is samen even kunnen lachen en vooral beseffen dat je allemaal ook maar gewoon mens bent heel verfrissend.

BuroSinot ziet en werkt in dat kader met de menselijke maat. Zonder (voor)oordeel. Ook dat krijgt BuroSinot heel vaak terug van klanten die – zo geven zij aan – zich soms onheus bejegend voelen door andere instanties en betreffende professionals. Soms voelen mensen zich dan bij voorbaat al veroordeeld of onbekwaam geacht en schiet men in weerstand of passiviteit. Het is een herkenbaar fenomeen voor een professional: communicatie luistert nauw, het is steeds een aandachtspunt oog te houden voor het aspect van betrekking en hoe woorden in bepaalde situaties over kunnen komen op mensen.

Voor BuroSinot is het verschil in eigenheid van mensen een inspirerende factor. Zo ook waar het gaat om de probleemervaring en probleemsituatie waarin mensen van elkaar verschillen. Maar BuroSinot is zich ook bewust van de eigenheid van de hulpverlener: hoe kijkt deze naar situaties vanuit zijn eigen beleving en persoonlijke achtergrond en hoe komt dit over op de mensen met wie je samenwerkt. Je kunt niet altijd en overal iedereen tevreden stellen of weerstanden voorkomen, het is wel de kunst zaken bespreekbaar te maken en opmerkzaam te blijven. Gevoelens spelen ook een belangrijke rol in hulpverleningsprocessen, BuroSinot houdt hier zo goed als dat mogelijk is rekening mee. Sensitieve logica zogezegd maar ook logisch sensitief. Verstandelijk begrip krijgt soms meerwaarde als dit gepaard gaat met gevoelsmatig begrip. Als dit wordt opgevangen en wederzijds herkend, dan verkrijgt het contact tussen mensen een grote meerwaarde en komt de werkrelatie ten goede.

BuroSinot kijkt naar mogelijkheden en kenmerken om de verbinding te zoeken en waakt er voor te veel op basis van normatieve beeldvorming het proces aan te gaan. Hulpvraag en aanbod dienen op elkaar aan te sluiten, beiden dienen namelijk hetzelfde doel: een passend antwoord vinden op een bestaand probleem, het voorkomen daarvan en het toewerken naar een haalbaar en gewenst perspectief.
De veiligheid en ontwikkeling van kinderen staat hierbij uiteraard centraal. Zo ook die van alle betrokkenen. Maar het gaat ook om nuancering en weging van alle beeldvorming en ervaring.

BuroSinot kijkt hierbij steeds naar de actualiteit en plaatst deze in zijn context. Of het nu gaat om een (eerste) zorgsignaal, een incident, een hulpvraag, een proces, een visie of de communicatie hierover. BuroSinot kijkt naar alle mogelijke factoren die een rol kunnen spelen en zet zich er voor in om samen met betrokkenen het zogeheten plaatje in te kleuren, de kleurstelling aan te passen of te helpen kleur te zien.

Samenwerking gemeenten

 

Het allerbeste voor 2017! Persoonlijk bericht:

Patrick Sinot van BuroSinot wenst U een geslaagd en gezond 2017.

Ik dank alle klanten, gemeenten en collega professionals/instellingen waarmee ik mag samenwerken en sta ook graag in 2017 weer voor U klaar om te adviseren en begeleiden bij alle mogelijke hulpvragen en processen van hulpverlening.

Toen ik in 2015 het besluit had genomen voor mezelf te beginnen als zelfstandig ondernemer, wilde ik mijn deskundigheid en ruime ervaring effectiever en creatiever inzetten dan binnen de beperkingen van een gesteld dienstverband. Hoopte ik dat mensen de weg naar BuroSinot zouden vinden en dat ik mij als ondernemer kon bewijzen.

Met trots en grote dankbaarheid kan ik vertellen dat dit is gelukt! Wat ik heel bijzonder vindt is dat vooral jongeren en ouders contact met BuroSinot hebben gezocht omdat men uit het verleden zeer tevreden bleek over de samenwerking met mij. Of het nu gaat om mijn werkzaamheden binnen de residentiele jeugdzorg, als jeugdbeschermer of als procesregisseur: mensen hebben zelf weer gevraagd of  ik van dienst wilde zijn omdat men zowel het vertrouwen heeft in de geleverde diensten en terugkijkt op een prettige samenwerking (ook in vaak complexe en conflictueuze omstandigheden).

Als vele van elkaar verschillende mensen uitgesproken zijn in hun mening dat zij specifiek hulp en advies van iemand willen, dan zegt dat iets. Zeker als zowel jongeren en volwassenen die mening delen. Ieder op hun eigen wijze en vanuit een eigen beleving. Ook in situaties waarin sprake was van scheiding, conflict of grote weerstand. Dat men dan unaniem aangeeft dat het persoonlijk om mij gaat, dan kan ik niet voldoende uitdrukken hoe inspirerend dat is.

Natuurlijk ben ik ook trots dat er ook uit de professionele omgeving herkenning en waardering is voor BuroSinot . Of dit nu gaat om door gemeenten afgegeven beschikkingen, vraag om advies of een concrete opdracht.

BuroSinot staat op de sociale kaart! Niet alleen in de eigen gemeente Alkmaar, maar ook daarbuiten. Er is een basis gelegd om verder op te kunnen bouwen. Want de uitdaging is niet alleen gericht op mijn persoonlijke ontwikkeling en groei als ondernemer maar vooral ook om een bijdrage te leveren aan de transformatie van het sociale domein.

Ik dank alle ouders, jongeren en professionals voor hun in mij gestelde vertrouwen. Ik dank de opdrachtgevers mij als professionele partner in het sociale domein te mogen bewijzen.

Voor wie BuroSinot nog niet kent en geïnteresseerd is in het aanbod en de ervaring van samenwerking, neem a.u.b. contact op via het contactformulier op deze website.

Graag werk ik met u samen. BuroSinot denkt in oplossingen voor uw hulpvragen en zet deze samen met u in proces. BuroSinot is uw vertrekpunt richting perspectief!

Ik wens u een heel goed 2017! Wie ik ben? Ik ben BuroSinot.

Met groet, Patrick Sinot

 

 

Passie voor Jeugdzorg!

BuroSinot heeft een mooie opdracht in de regio Alkmaar!

Het is goed om te weten dat het voor alle jongeren en gezinnen mogelijk is om snel geholpen te kunnen worden. BuroSinot biedt namelijk een zeer breed pakket aan hulp: individuele begeleiding, coaching, systeemgerichte hulp aan gezinnen, zorg coördinatie en procesregie. Hiermee onderscheid BuroSinot zich in het bestaande aanbod aan jeugdzorg omdat bij meerdere vragen m.b.t. een gezin of in geval van complexere casuïstiek door 1 persoon hulp kan worden ingezet inclusief zorg coördinatie en waar nodig procesregie. Met inmiddels 18 jaar ervaring binnen en met het hele werkveld is BuroSinot een prima aanwinst. Zeker als het gaat om 1 gezin 1 plan en zo min mogelijk doelen met zo min mogelijk verschillende hulpverlening. Weet dat Patrick Sinot van BuroSinot nauw betrokken is geweest bij de implementatie van 1 gezin 1 plan als methodiek in de regio Noord Holland vanaf het moment dat dit werd geïntroduceerd (2010).

Heeft u vragen, neem aub contact op met BuroSinot of geef aan binnen de lokale wijkteams en CJG dat u graag hulp van BuroSinot wil. Er kan dan een maatwerkovereenkomst worden opgesteld met uw gemeente.

Ook voor gemeenten, instellingen en vrijgevestigde collega professionals geldt dat BuroSinot altijd bereid is mee te denken en te helpen bij complexe problematiek of stagnerende zorg/hulpverleningsprocessen. Of dit nu op basis van advies of in kader van gedeelde opdracht in samenwerkingsverband is.

BuroSinot heeft op het moment ruimte voor opdrachten en werkt flexibel qua tijd en inzet.

U kunt via deze website  of via https://www.facebook.com/BuroSinot/ contact opnemen. U krijgt binnen 24 uur reactie.

Graag tot uw dienst.