Tussen Logo & Ego

Hoewel ik natuurlijk ten volle besef dat ik ‘mijn bedrijf ben’ en het logo van mijn bedrijf staat voor waar ik voor sta, is dit voor mij ondergeschikt aan mijn ego. Dat is wat ik ook met dit logo wil uitdrukken: een kring van mensen in beweging, verbonden. Een deel van de inspiratie van dit logo komt van het prachtige kunstwerk van Matisse: La Danse. Daarnaast ben ik geïnspireerd door de vaak complexe dynamiek die je ervaart in processen van hulpverlening aan gezinnen, jongeren en het werken met collega’s. Het logo van mijn bedrijf staat dan ook voor de mensen met wie ik werk.
In alle beweging die inherent is aan hulpverleningsprocessen zoek ik naar momenten van stilstand, naar inspiratie en creativiteit. Soms mijn blik gefocust, soms starend in de verte van nog onbekend perspectief. Soms leg ik de ‘draai’ even stil, soms geef ik een draai aan het proces of een situatie. Steeds gericht op de vraagstelling en met het oog op de gewenste resultaten. Hierbij hoeft de route net perse van A naar Z te lopen. Vaak is een hulpverleningsproces vooral een kwestie van kunnen en durven bijsturen of juist even het stuur loslaten en de voet van het pedaal.

Wel steeds SAMEN met elkaar.

 

BuroSinot actief in diverse gemeenten

BuroSinot is actief in diverse gemeenten en levert zowel diensten op basis van zorg in natura (ZIN) als op basis van PGB (persoonsgebonden budget).

De lopende trajecten zijn allen op aanvraag van betreffende cliënten zelf: jongeren en gezinnen weten de weg naar BuroSinot te vinden. Het is heel dankbaar om te horen waarom mensen BuroSinot benaderen.
Zonder uitzondering wordt aangegeven dat de wijze van communiceren, luisteren en het begrijpen van de hulpvraag kenmerken zijn die gewaardeerd worden. Dat vele klanten Patrick Sinot nog kennen, uit diverse samenwerkingsverbanden van de afgelopen 18 jaar is tekenend voor de positieve ervaring die men is bijgebleven.
Misschien onderscheidt BuroSinot zich nog wel het meest van andere instanties door een heel eigen benadering van probleemsituaties en de persoonlijke betrokkenheid, waardoor jongeren, ouders en ook collega’s uit het werkveld de samenwerking met BuroSinot als prettig ervaren. Prettig in de zin van betrouwbaar, betrokken en creatief.

Humor en zelfreflectie staan hierbij centraal, want als er iets is wat een klant met een hulpvraag en de potentiele hulpverlener gemeen hebben, is het feit dat ieder mens is. Soms is samen even kunnen lachen en vooral beseffen dat je allemaal ook maar gewoon mens bent heel verfrissend.

BuroSinot ziet en werkt in dat kader met de menselijke maat. Zonder (voor)oordeel. Ook dat krijgt BuroSinot heel vaak terug van klanten die – zo geven zij aan – zich soms onheus bejegend voelen door andere instanties en betreffende professionals. Soms voelen mensen zich dan bij voorbaat al veroordeeld of onbekwaam geacht en schiet men in weerstand of passiviteit. Het is een herkenbaar fenomeen voor een professional: communicatie luistert nauw, het is steeds een aandachtspunt oog te houden voor het aspect van betrekking en hoe woorden in bepaalde situaties over kunnen komen op mensen.

Voor BuroSinot is het verschil in eigenheid van mensen een inspirerende factor. Zo ook waar het gaat om de probleemervaring en probleemsituatie waarin mensen van elkaar verschillen. Maar BuroSinot is zich ook bewust van de eigenheid van de hulpverlener: hoe kijkt deze naar situaties vanuit zijn eigen beleving en persoonlijke achtergrond en hoe komt dit over op de mensen met wie je samenwerkt. Je kunt niet altijd en overal iedereen tevreden stellen of weerstanden voorkomen, het is wel de kunst zaken bespreekbaar te maken en opmerkzaam te blijven. Gevoelens spelen ook een belangrijke rol in hulpverleningsprocessen, BuroSinot houdt hier zo goed als dat mogelijk is rekening mee. Sensitieve logica zogezegd maar ook logisch sensitief. Verstandelijk begrip krijgt soms meerwaarde als dit gepaard gaat met gevoelsmatig begrip. Als dit wordt opgevangen en wederzijds herkend, dan verkrijgt het contact tussen mensen een grote meerwaarde en komt de werkrelatie ten goede.

BuroSinot kijkt naar mogelijkheden en kenmerken om de verbinding te zoeken en waakt er voor te veel op basis van normatieve beeldvorming het proces aan te gaan. Hulpvraag en aanbod dienen op elkaar aan te sluiten, beiden dienen namelijk hetzelfde doel: een passend antwoord vinden op een bestaand probleem, het voorkomen daarvan en het toewerken naar een haalbaar en gewenst perspectief.
De veiligheid en ontwikkeling van kinderen staat hierbij uiteraard centraal. Zo ook die van alle betrokkenen. Maar het gaat ook om nuancering en weging van alle beeldvorming en ervaring.

BuroSinot kijkt hierbij steeds naar de actualiteit en plaatst deze in zijn context. Of het nu gaat om een (eerste) zorgsignaal, een incident, een hulpvraag, een proces, een visie of de communicatie hierover. BuroSinot kijkt naar alle mogelijke factoren die een rol kunnen spelen en zet zich er voor in om samen met betrokkenen het zogeheten plaatje in te kleuren, de kleurstelling aan te passen of te helpen kleur te zien.

Samenwerking gemeenten

 

Het allerbeste voor 2017! Persoonlijk bericht:

Patrick Sinot van BuroSinot wenst U een geslaagd en gezond 2017.

Ik dank alle klanten, gemeenten en collega professionals/instellingen waarmee ik mag samenwerken en sta ook graag in 2017 weer voor U klaar om te adviseren en begeleiden bij alle mogelijke hulpvragen en processen van hulpverlening.

Toen ik in 2015 het besluit had genomen voor mezelf te beginnen als zelfstandig ondernemer, wilde ik mijn deskundigheid en ruime ervaring effectiever en creatiever inzetten dan binnen de beperkingen van een gesteld dienstverband. Hoopte ik dat mensen de weg naar BuroSinot zouden vinden en dat ik mij als ondernemer kon bewijzen.

Met trots en grote dankbaarheid kan ik vertellen dat dit is gelukt! Wat ik heel bijzonder vindt is dat vooral jongeren en ouders contact met BuroSinot hebben gezocht omdat men uit het verleden zeer tevreden bleek over de samenwerking met mij. Of het nu gaat om mijn werkzaamheden binnen de residentiele jeugdzorg, als jeugdbeschermer of als procesregisseur: mensen hebben zelf weer gevraagd of  ik van dienst wilde zijn omdat men zowel het vertrouwen heeft in de geleverde diensten en terugkijkt op een prettige samenwerking (ook in vaak complexe en conflictueuze omstandigheden).

Als vele van elkaar verschillende mensen uitgesproken zijn in hun mening dat zij specifiek hulp en advies van iemand willen, dan zegt dat iets. Zeker als zowel jongeren en volwassenen die mening delen. Ieder op hun eigen wijze en vanuit een eigen beleving. Ook in situaties waarin sprake was van scheiding, conflict of grote weerstand. Dat men dan unaniem aangeeft dat het persoonlijk om mij gaat, dan kan ik niet voldoende uitdrukken hoe inspirerend dat is.

Natuurlijk ben ik ook trots dat er ook uit de professionele omgeving herkenning en waardering is voor BuroSinot . Of dit nu gaat om door gemeenten afgegeven beschikkingen, vraag om advies of een concrete opdracht.

BuroSinot staat op de sociale kaart! Niet alleen in de eigen gemeente Alkmaar, maar ook daarbuiten. Er is een basis gelegd om verder op te kunnen bouwen. Want de uitdaging is niet alleen gericht op mijn persoonlijke ontwikkeling en groei als ondernemer maar vooral ook om een bijdrage te leveren aan de transformatie van het sociale domein.

Ik dank alle ouders, jongeren en professionals voor hun in mij gestelde vertrouwen. Ik dank de opdrachtgevers mij als professionele partner in het sociale domein te mogen bewijzen.

Voor wie BuroSinot nog niet kent en geïnteresseerd is in het aanbod en de ervaring van samenwerking, neem a.u.b. contact op via het contactformulier op deze website.

Graag werk ik met u samen. BuroSinot denkt in oplossingen voor uw hulpvragen en zet deze samen met u in proces. BuroSinot is uw vertrekpunt richting perspectief!

Ik wens u een heel goed 2017! Wie ik ben? Ik ben BuroSinot.

Met groet, Patrick Sinot

 

 

Passie voor Jeugdzorg!

BuroSinot heeft een mooie opdracht in de regio Alkmaar!

Het is goed om te weten dat het voor alle jongeren en gezinnen mogelijk is om snel geholpen te kunnen worden. BuroSinot biedt namelijk een zeer breed pakket aan hulp: individuele begeleiding, coaching, systeemgerichte hulp aan gezinnen, zorg coördinatie en procesregie. Hiermee onderscheid BuroSinot zich in het bestaande aanbod aan jeugdzorg omdat bij meerdere vragen m.b.t. een gezin of in geval van complexere casuïstiek door 1 persoon hulp kan worden ingezet inclusief zorg coördinatie en waar nodig procesregie. Met inmiddels 18 jaar ervaring binnen en met het hele werkveld is BuroSinot een prima aanwinst. Zeker als het gaat om 1 gezin 1 plan en zo min mogelijk doelen met zo min mogelijk verschillende hulpverlening. Weet dat Patrick Sinot van BuroSinot nauw betrokken is geweest bij de implementatie van 1 gezin 1 plan als methodiek in de regio Noord Holland vanaf het moment dat dit werd geïntroduceerd (2010).

Heeft u vragen, neem aub contact op met BuroSinot of geef aan binnen de lokale wijkteams en CJG dat u graag hulp van BuroSinot wil. Er kan dan een maatwerkovereenkomst worden opgesteld met uw gemeente.

Ook voor gemeenten, instellingen en vrijgevestigde collega professionals geldt dat BuroSinot altijd bereid is mee te denken en te helpen bij complexe problematiek of stagnerende zorg/hulpverleningsprocessen. Of dit nu op basis van advies of in kader van gedeelde opdracht in samenwerkingsverband is.

BuroSinot heeft op het moment ruimte voor opdrachten en werkt flexibel qua tijd en inzet.

U kunt via deze website  of via https://www.facebook.com/BuroSinot/ contact opnemen. U krijgt binnen 24 uur reactie.

Graag tot uw dienst.

Doe Effe Normaal!

Een vaker gehoorde uitspraak, ook op hoog politiek niveau is: Doe Effe Normaal…
Wat is dat eigenlijk: “Normaal doen”. Bestaat er een gedragsomschrijving die deze term dekt? Is normaal doen onderdeel van de DSM-IV (tegenwoordig DSM-V)?

Mensen zijn de enige wezens op aarde die doen aan determinatie en categoriseren (door mensen bedacht onderscheid bepaalt naamgeving en waar iets of iemand ‘onder valt’). Ben je anders, doe je anders, vindt men dat je dat doet of bent, dan gaan mensen op basis van hun waarneming en gevoelens reageren (gedrag), nadenken en vergelijken. In de loop van de geschiedenis heeft de mensheid in al zijn diversiteit op basis van uiterlijk vertoon, gedragingen en gedachten en alle onderscheid (maar ook overeenkomsten) zich in collectieve zin verzamelt in (sub)groepen welke zich ontwikkelden tot culturen en sub culturen. In al die verzamelingen is steeds een factor gemeen: het individu, U en ik en alle anderen. De mens als persoon, onderdeel van het grote collectief dat mensheid heet (hoofdverzameling welke ons gegeven is) en zich zoals gezegd ‘heeft’ opgedeeld in deelverzamelingen waarin het individu zich staande houdt in het betreffende (deel)collectief op basis van gedrag, inclusie, exclusie en wordt de mate van (in)tolerantie beïnvloedt door factoren van dominantie en recessiviteit. Zeker in huidige tijd een gegeven dat vraagt om meer aandacht, want in de loop der tijd hebben mensen door wetenschap en de mogelijkheid van kennisvergaring meer notie gekregen (en genomen) van hun omgeving. Waarneming, perceptie en emoties zijn daarmee ook versterkt of vertroebeld. Hoe dan ook de mens als individu is iets anders dan de mens in collectief. Waar groepen algemene kenmerken met elkaar delen of van elkaar verschillen, daar verschillen individuen altijd van elkaar, in divers opzicht. Het is dan ook interessant om te denken hoe het mogelijk is dat mensen zo verschillend als zij persoonlijk van elkaar zijn, toch instaat zijn een collectief te vormen waarin de kenmerken de individuele verschillen lijken weg te kunnen nemen. Kleding, houding, gedrag, zienswijze en beleving lijken vaak ‘eenvoudig’ in groepsverband te organiseren tot een ‘uniform’ geheel. Om ergens bij te horen en op te kunnen gaan in een collectief speelt gedrag een voorname rol.

Sociale media beïnvloedt in huidige tijd ons gedrag en hoe men hier tegen aankijkt op collectief maar zeker ook individueel niveau meer en meer de menselijke waarneming- en belevingswereld.  Met alle gevolgen van dien. Polarisatie is bijvoorbeeld een groeiend probleem en dat wordt mede veroorzaakt door hoe wij door alle bombardementen van ”informatie” in staat* (denken te) zijn gesteld deze informatie te kunnen beoordelen en gebruiken. Zo lang deze verwerking van informatie op individueel niveau van kracht is en noch betreffende persoon, noch diens omgeving al te zeer beïnvloedt is er weinig gevaar. Het is echter zeer riskant op het moment dat informatieverstrekking en/of verwerking door manipulatie wordt toegepast en als individueel of collectief de informatieverwerking onderhavig is aan ‘fouten’ in het informatieverwerkingssysteem (onze hersenen en ons individueel en/of collectief “geweten”, moraal zo u wilt). Van unabomber tot zelfmoordcommando’s. Van gevaarlijke eenlingen tot geradicaliseerde groepen. Van de dorpsgek tot voor ongewenst – want niet passend in een plaatje van een collectief – verklaarde individuen binnen de groepen of buiten de groep ‘andere’ mensen.

*(zowel als in ‘status van permanent ontvangen’ als m.b.t. mogelijkheden van zoeken, vinden, vergelijken en beleven) .

Opvallend gedrag wordt vaak bekeken op basis van oordeel omdat dit zoals gezegd ‘opvalt’ en vaak is dit op basis van vermeende afwijking t.o.v. persoonlijke normen en waarden al dan niet afgetekend tegen het decor van de etnisch-religieuze -culturele en maatschappelijke context. Mensen zijn mensen in ‘hokjes’ gaan zetten waarin individueel en collectief gedrag al dan niet passend is en of er wel of niet ‘iets nodig is’ om afwijkend (deviant) gedrag nader te beoordelen of zelfs te etiketteren en te diagnosticeren t.b.v. het indiceren van een al dan niet gewenste behandeling of begeleiding. Het heeft door toenemende mate van de beschikbaarheid van informatie over alles en nog wat (internet, sociale media) ertoe geleid dat mensen vanwege alle informatiegaring ook het idee hebben ‘ergens van te weten’ en dat leidt weer tot een groeiend gevaar van oordelen. Want waar zuiver beoordelen valt en staat met kennis van zaken en de mogelijkheid en intentie van vergelijking en contextuele benadering, daar is oordelen vaak op basis van goed-fout, normaal-niet normaal, met de bekende gevolgen van dien.

Wanneer wordt normaal gedrag afwijkend en hoe normaal is afwijkend gedrag misschien gewoon? Wie bepaalt dit eigenlijk en op basis van welke kenmerken? De ervaring leert BuroSinot, na inmiddels ruim 18 jaar hulpverlening, dat te veel accenten leggen op bepaalt gedrag ook maakt dat dat gedrag meer opvalt en in de weg kan staan bij communicatie en samenwerking, zeker als de andere partij het idee heeft dat er vooral naar dat gedrag gekeken wordt of naar wordt gezocht.

Wat is normaal?

BuroSinot kwam een interessant artikel tegen op LinkedIn wat mogelijk enige duidelijkheid biedt omtrent hoe wij normaal gedrag zouden moeten zien en welke plaats dit heeft binnen het gedrag spectrum van mensen. Of het werkelijk een ‘Breakthrough is’ vat mogelijk te betwijfelen maar ludiek is het wel:

https://www.linkedin.com/pulse/breakthrough-dsm-v-diagnosis-patrick-richard-sinot

Jij hebt helemaal geen psychiater nodig kind…

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/04/jij-hebt-helemaal-geen-psychiater-nodig-kind-5119661-a1530311

Hier hadden ALLE professionals destijds moeten ageren en samen moeten optrekken. Dit was ruim vooraf al een heel duidelijk risico. Niet alleen inzake psychiatrie.

De praktijk leert dat er nu te pas en te onpas gevraagd wordt om dossier uitwisseling en inzage in b.v. persoonlijke onderzoeken, diagnoses en behandelplannen.

Waar gemeenten op hoofdlijn moeten kunnen inschatten – op basis van hulpvraag en deskundigheid van direct betrokken professionals, of bepaalde trajecten kunnen en moeten worden gefinancierd, daar lijkt zich een tendens voor te doen dat van achter ‘het loket’ dus wordt gevraagd om inhoudelijke informatie die voorheen (terecht) gewoon tussen betreffende zorgvrager en betrokken professional gold (al is het alleen maar omwille van de privacy regels).

Het lijkt er dus op dat in sommige situaties opnieuw extra indicatie en diagnostische drempels worden opgeworpen met alle mogelijke gevolgen van vertraging van hulpverleningsprocessen en weerstanden bij zorgvragers en professionals-gemeenten.

Dat is geen wenselijke situatie.

Meer crisisopnames van kinderen en jongeren

http://nos.nl/l/2141962

BuroSinot ziet vooral (al jaren) te veel incompetentie op gebied van signalering en afstemming. Een onontgonnen niemandsland tussen preventieve en curatieve zorg. De gesloten ‘jeugdzorg’ is een eindstation in de keten waar te vaak oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt en die nader beschouwt misschien helemaal niet zo veel ’toevoegt’ maar wel erg veel geld kost. Helaas is in sommige situaties ge- of besloten jeugdzorg wel noodzakelijk en mogelijk ook passend in het behandelproces, maar niet als stop of lapmiddel en zeker niet als veel situaties sneller en effectiever worden opgepakt door meer scholing op gebied van signalering en het durven communiceren met elkaar, niet alleen tussen professionals, jongeren en ouders maar vooral ook tussen professionals onderling. Als er ook een beter systeem wordt ontwikkeld waarbij ketenafstemming en flexibeker schakelen tussen inzet van lichte en zware zorg en tussen vrijwillig kader en drang-dwang kaders centraler staat, dan zou er veel te winnen zijn zowel in kader vinden van passender antwoord op hulpvragen als mbt het financiele plaatje. Dit geldt zeker ook voor het (passend) onderwijs.

 

Decentrale Jeugdzorg?

BuroSinot is precies hierom UW partner! Of u nu een (gezins)ouder of jongere bent met een hulpvraag of dat u als gemeente of professional zoekt naar antwoorden en oplossingen zonder tijdrovende en geldverspillende rompslomp.

Het beleid van de geplaagde staatssecretaris Van Rijn, die zich ook al ternauwernood staande hield in de pgbcrisis, ontspoort opnieuw.
www.volkskrant.nl|Door Harriët Duurvoort

BuroSinot Adverteert

BuroSinot adverteert op 7 & 12 juni zal onder de rubrieken: Berichten en Gezondheidszorg op de pagina’s zettertjes in diverse zondags- en nieuwsbladen.

Van Den Helder tot Purmerend, van Bergen tot West-Friesland, BuroSinot is UW partner in jeugdzorg en het sociaal domein.

Eerste contracten binnen Regio Alkmaar, diverse particuliere opdrachten.

Sinds maart 2016 heeft BuroSinot enkele contracten voor hulpverlening afgesloten binnen de Regio Alkmaar. Er lopen trajecten met Halte Werk, gemeente Bergen en Alkmaar.

Een goede zaak voor jongeren, ouders, gezinnen, (jong) volwassenen EN instellingen, want er kan snel gebruik worden gemaakt van ruim 17 jaar ervaring en kennis met jeugdzorg, hulpverlening en het sociale domein.

Voor gemeenten is BuroSinot een interessante gesprekspartner-adviseur en opdrachtnemer omdat er de afgelopen 5,5 jaar in breedste zin ervaring is opgedaan met tientallen casussen op gebied van zorg- en hulpverleningsprocessen op 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Vanuit een coördinerende functie is er tevens zicht geweest op het gebruik van de Verwijsindex Noord Holland. BuroSinot heeft 17 jaar ervaring in met het werkdomein Jeugdzorg en het Sociale Domein. Maatschappelijke opvang, Radicalisatie & samenwerking met het Veiligheidshuis zijn voor BuroSinot geen onbekend terrein.

Heeft u als gemeente, organisatie behoefte aan aanvullende expertise of ondersteuning in uitvoering bij complexere hulpverleningsprocessen, aarzel niet en neem contact op met BuroSinot.

Bent u als ouders op zoek naar hulpverlening die aansluit bij uw hulpvraag en die van uw kinderen? U bent van harte welkom contact op te nemen. Meerdere ouders en gezinnen zijn al in contact getreden met BuroSinot, ook uit de regio Brabant en Gooi-Vechtstreek.

Ook jongeren (tot 16 jaar met toestemming van ouders-verzorgers) en alleenstaande volwassenen zijn welkom om te bespreken of BuroSinot kan helpen bij JULLIE hulpvraag.

Stuur hiervoor aub via het contactformulier op de web site een bericht en BuroSinot zal zsm reageren. Wie weet is er ook voor u, voor jullie een mogelijkheid om in aanmerking te komen via de gemeenten voor een hulpverleningstraject met BuroSinot. Voor particuliere trajecten en opdrachten van organisaties worden specifieke afspraken gemaakt.

BuroSinot tot uw dienst!

https://www.facebook.com/BuroSinot/